Skip to main content

Shiva Tandava Stotram lyrics and translation | Shiv Bhajan

shiv tandav stotram mp3 download, shiv tandav stotram lyrics, shiv tandav stotram mp3 download by ravan, shiv tandav stotram powerful mp3 free download, shiv tandav stotra by ravan, shiva stotram lyrics, shiva tandava stotram in english
Shiv tandav stotram lyrics mp3: Shiv is one of the strongest god in hindu mythology, also known as Mahadev, Rudra , Sarva , Vishwa and many more. Shiv Shankar is Anant means that he is endless ,who never born or never die. Shiv Tandav Stotram (शिवताण्डवस्तोत्रम्) is a stotra that Tells bhagwan Shiv's power and beauty. It is traditionally attributed to Ravana, the rakshasa (but also Maha Pandit) king of Lanka and devotee of Shiva. He is very kind , but he is also Destroyer.
              !! OM NAMAH: SHIVAYE !!

Lyrics- Lanka king RAVANA


Shiv Tandav Stotram MP3 Lyrics and HD Video

शिवताण्डवस्तोत्रम् संस्कृत में


||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||

||श्रीगणेशाय नमः ||

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् |
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि |
धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे |
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे |
मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः |
भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ||५||

ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् |
सुधा मयूखले खया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६||

कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके |
धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७||

नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्- कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः |
निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ||८||

प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा- वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छि दांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ||९||

अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्त कान्ध कान्त कं तमन्त कान्त कं भजे ||१०||

जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् |
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्- – गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४||

पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||


इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्


Shiv Tandav Strotram Full Meaning


॥ सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ॥

               ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
 matted hair-thick as forest-water-flow-consecrated-area 
      गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।
       in the throat-stuck-hanging-snake-lofty-garland 
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
 damat-damat-damat-damat-having sound-drum-this 
      चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥ १॥

       did-fierce-Tandava-may he shower-on us-Shiva-auspiciousness 

 With his neck, consecrated by the flow of water flowing from the 
 thick forest-like locks of hair, and on the neck, where the lofty snake 
 is hanging garland, and the Damaru drum making the sound of 
 Damat Damat Damat Damat, Lord Shiva did the auspicious dance of 
 Tandava and may He shower prosperity on us all. 

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
 matted hair-a well-agitation-moving-celestial river 
     -विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।
       agitating-waves-rows-glorified-head 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
 Dhagat dhagat dhagat-flaming-forehead-flat area-fire 
      किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २॥

       baby-moon-crest jewel-love-every moment-for me 

 I have a very deep interest in Lord Shiva, whose head is glorified by 
 the rows of moving waves of the celestial river Ganga, agitating in 
 the deep well of his hair-locks, and who has the brilliant fire flaming 
 on the surface of his forehead, and who has the crescent moon as a 
 jewel on his head. 

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
 King of mountains-daughter-sportive-kith-beautiful- 
      स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।
       glorious-horizon-all living beings-rejoicing-mind 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
 compassion-look-continuous flow-obstructed-hardships 
      क्वचिद्दिगम्बरे(क्वचिच्चिदम्बरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३॥

       some time-in the omnipresent-mind-pleasure-may seek-in a thing 

 May my mind seek happiness in the Lord Shiva, in whose mind all the 
 living beings of the glorious universe exist, who is the sportive 
 companion of Parvati (daughter of the mountain king), who controls 
 invincible hardships with the flow of his compassionate look, who is 
 all-persuasive (the directions are his clothes). 

लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
 creeping-snake-reddish brown-shining-hood-gem-luster- 
      कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
       variegated-red dye-melting-applied-directions-beloved-face 
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
 intoxicated-elephant-glittering-skin-upper garment-covered 
      मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४॥

       mind-pleasure-wonderful-may it seek-in him who supports all life 

 May I seek wonderful pleasure in Lord Shiva, who is supporter 
 of all life, who with his creeping snake with reddish brown hood and 
 with the luster of his gem on it spreading out variegated colors on the 
 beautiful faces of the maidens of directions, who is covered with a 
 glittering upper garment made of the skin of a huge intoxicated 
 elephant. 

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
 Indra/Vishnu-and others-all-lined up-heads- 
      प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।
       flower-dust-force-grayed-feet-seat 
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
 snake-red-garland (with) tied-locked hair 
      श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥ ५॥

       for the prosperity-for a long time-may he be-Cakora bird-relative-on head 

 May Lord Shiva give us prosperity, who has the moon (relative of the 
 Cakora bird) as his head-jewel, whose hair is tied by the red snake- 
 garland, whose foot-stool is grayed by the flow of dust from the  
 flowers from the rows of heads of all the Gods, Indra/Vishnu and others. 

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
 forehead-flat area-flaming-fire-sparks-luster 
     -निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
      devoured-God of Love-bowing-Gods-leader 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
 cool-rayed-crescent-beautiful-head 
      महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः  ॥ ६॥

       for the Siddhi-prosperity-head-locked hair-may it be-to us 

 May we get the wealth of Siddhis from Shiva's locks of hair, which 
 devoured the God of Love with the sparks of the fire flaming in His 
 forehead, who is bowed by all the celestial leaders, who is beautiful 
 with a crescent moon 

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
 dreadful-forehead-flat area-dhagat-dhagat-flaming 
      द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।
       fire-offered-powerful-God of Love 
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
 king of mountains-daughter-breast-tip-colorful-decorative lines 
     -प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥। ७॥

      drawing-sole-artist - in the three-eyed -deep interest-mine 

 My interest is in Lord Shiva, who has three eyes, who has offered the 
 powerful God of Love into the fire, flaming Dhagad Dhagad on the 
 flat surface of his forehead who is the sole expert artist of drawing 
 decorative lines on the tips of breasts of Parvati, the daughter of 
 the mountain king. 

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-
 new-cloud-circle - obstructed-harsh-striking- 
      कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।
       new moon-midnight-darkness-tightly-tied-neck 
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
 celestial-river-wearing-may he bless-skin-red 
      कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ॥ ८॥

       moon-lovely-prosperity-universe-bearer of the burden 

 May Lord Shiva give us prosperity, who bears the burden of this 
 universe, who is lovely with the moon, who is red wearing the skin, 
 who has the celestial river Ganga, whose neck is dark as midnight 
 of new moon night covered by many layers of clouds. 

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
 well-opened-blue-lotus-universe-darkness-luster 
     -वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
      hanging-inside-temple-luster-tied-neck 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
 Manmatha-killer-city-destroyer-mundane life -destroyer-sacrifice destroyer 
      गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ ९॥

       elephant-killer-demon-killer-him-destroyer of Lord Yama-I worship 

 I pray to Lord Shiva, whose neck is tied with the luster of the temples 
 hanging on the neck with the glory of the fully-bloomed blue lotuses 
 which looked like the blackness (sins) of the universe, who is the 
 killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the 
 bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the 
 demon Andhaka, the destroyer of the elephants, and who controlled 
 the God of death, Yama. 

अखर्व(अगर्व)सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी
 great-all-auspicious-art-variegated-bunch- 
      रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतम् ।
       enjoyment-flow-sweetness-flaring up-bees 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
 Manmatha-destroyer-city-destroyer-worldly bond-destroyer -sacrifice-destroyer 
      गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १०॥

       elephant-killer-Andhaka-demon-killer-him-Yama-controller-I worship 

 I pray to Lord Shiva, who has bees flying all over because of the sweet 
 honey from the beautiful bunch of auspicious Kadamba flowers, who 
 is the killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the 
 bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the 
 demon Andhaka, the killer of the elephants, and who controlled the 
 God of death, Yama. 

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
 victorious-foot-sky-whirling-roaming-snake-breath- 
     -द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
      coming out-shaking-evident-dreadful-forehead-fire 
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
 Dhimid-dhimid-dhimid-sounding-drum-high-auspicious- 
     ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥ ११॥

      sound-series-caused-fierce-Tandava dance-Shiva 

 Lord Shiva, whose dance of Tandava is in tune with the series of loud 
 sounds of drum making Dhimid Dhimid sounds, who has the fire 
 on the great forehead, the fire that is spreading out because of the 
 breath of the snake wandering in whirling motion in the glorious sky. 

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
 touching-varied-ways-snake-embodied-garland 
     -गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
      most precious-gems-brilliance-friends-enemies-two wings 
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
 grass-lotus-eyes people and the great emperor 
     समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥ १२॥

      equal-behaviour-always-Lord Shiva-worship-I 

 When will I worship Lord Sadasiva (eternally auspicious) God, with 
 equal vision towards the people and an emperor, and a blade of grass 
 and lotus-like eye, towards both friends and enemies, towards the 
 valuable gem and some lump of dirt, towards a snake and a garland 
 and towards varied ways of the world 

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
 when-celestial river-bush-hollow place(in)-living 
     विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् ।
      released-bad mind-always-on the head-folded hands- 
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
 agitation-shaking-eyes-the best-forehead-interested 
     शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥ १३॥

      ᳚Shiva᳚ -mantra-uttering-when-happy-will-be-I 

 When will I be happy, living in the hollow place near the celestial 
 river, Ganga, carrying the folded hands on my head all the time, with 
 my bad thinking washed away, and uttering the mantra of Lord Shiva 
 and devoted in the God with glorious forehead with vibrating eyes. 

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
 This-indeed-daily-thus-said-the best of the best-stotra 
     पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसन्ततम् ।
      reading-remembering-saying-a person-sanctity-gets-always 
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
 in Shiva-in Guru-deep devotion-quickly-gets-no-other-way 
     विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥ १४॥

      removal of delusion-indeed-for the people-blessed Shiva's thought 

 Whoever reads, remembers and says this best stotra as it is said here, 
 gets purified for ever, and obtains devotion in the great Guru Shiva. 
 For this devotion, there is no other way. Just the mere thought of 
 Lord Shiva indeed removes the delusion. 

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं
 worship-end-time-Ravana-sung 
     यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
      who-Shiva-worship-dedicated-reads-early in the evening, after sunset
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
 to him-stable-chariot-elephant-horse-having 
     लक्ष्मीं सदैव  सुमुखिं प्रददाति शम्भुः ॥ १५॥

      LakShmi-always-definitely-favourable-gives-Shiva 

 In the evening, after sunset, at the end of Puja, whoever utters this
 stotra dedicated to the worship of Shiva, Lord Shiva blessed him with very 
 stable LakShmi (prosperity) with all the richness of chariots, elephants 
 and horses. 

इति श्रीरावण-कृतम्
 thus sri-Ravana-done 
शिव-ताण्डव-स्तोत्रम्
 Shiva-tandava-stotra 
      सम्पूर्णम्

       ends. 


Shiva Tandava Stotram English Lyrics TextJatatavigalajjala pravahapavitasthale 
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam 
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam 
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam II1II

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari 
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani 
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake 
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama II2II

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura 
Sphuradigantasantati pramodamanamanase 
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi 
Kvachidigambare manovinodametuvastuni II3II 

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha 
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe 
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure 
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari II4II

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara 
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh 
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka 
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah II5II

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha 
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam 
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam 
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah II6II

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala 
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake 
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka 
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama II7II
Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat 
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah 
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah 
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah II8IIPraphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam 
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam 
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje II9II 

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari 
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam 
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam 
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje II10II

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat 
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala 
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah II11II

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor 
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh 
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh 
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhaje II12II

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh 
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh 
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah 
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham II13II

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam 
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam 
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim 
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam II14II

Puja vasanasamaye dashavaktragitam 
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe 
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam 

Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh II15II

Shiva Tandava Stotram HD Video

Video Courtesy - YouTube/Times Music Spiritual


tags: shiv stotra by ravan, shiv stotra in sanskrit, shiva stotram, siv stotra, shiv stotra meaning in english, शिवताण्डवस्तोत्रम्, shiv shankar other names, shiv tandav stotra mp3 download, tandav stotra shiv mp3 download, free bhagvan shiv tandav song download

Popular posts from this blog

Shiv Amritwani (शिव अमृतवाणी) Anuradha Paudwal lyrics | Shiv Bhajan

Shiv amritwani bhajan lyrics: Shiv is one of the strongest god in hindu mythology, also known as Mahadev, Rudra , Sarva , Vishwa and many more. Shiv Shankar is Anant means that he is endless ,who never born or never die. Shiv amritwani describes about Shambu Baba. Bhajan: Shiv Amritwani Album: Shiv Amritwani Singer: Anuradha Paudwal Lyrics: Traditional Music Label: T-Series Shiv Amritwani Bhajan MP3 Text Lyrics  1 Kalp taro roop atma prem sudha Shiv naam Hit karak sanjivani Shiv chintan aviraam Patit pawan jaise madhu Shiv rasna ke ghol Bhakti ke hansa hi chuge moti ye anmol Jaise tanik suhaga sone ko chamkaye Shiv sumiran se atma adhbhut nikhari jaye Jaise chandan vriksh ko dashte nahi hai naag Shiv bhakto ke chole ko kabhi lage na daag Om namah Shivay om namah Shivay Daya nidhi bhuteshwar Shiv hai chatur sujan Kan kan bheetar hai base neel kanth bhagwan Chandra chood ke trinetra uma pati vishvashe Sharnaghat ke ye sada kaate sakal klesh Shiv dware prapa

Choti Choti Gaiya MP3 Bhajan Lyrics

This song (छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल) is on lord Krishna, describing Gwaal boy (Krishna) and Gaiya (cows) and their true love and care. This krishna bhajan is awesome.    Song - Choti Choti Gaiya Chote Chote Gwal    Album - Choti Choti Gaiya Chote Chote Gwal - 2    Singer - Kishor Manjraja, Asif Jeriya, Ami Joshi, Lalita Ghodadra Choti Choti Gaiya MP3 Bhajan Hindi and English  Lyrics